Záruční podmínky

1. Dodrželi jste pro možnost reklamace pravidla správného používání produktů?
 

A. Radiátory od tohoto Výrobce jsou určeny k montáži do otopných soustav, které se shodují se současnými polskými a evropskými normami, zejména s normou PN-B-02414 „Vytápění“ ; ochrana instalací teplovodního vytápění v uzavřených soustavách s membrán vou expanzní nádobou a s normou PN-93/C-04607 „Voda v instalacích teplovodního vytápění. Požadavky a výzkum kvality vody ", s pozdějšími změnami.
 

B. Radiátory mají prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/ EHS.
 

C. Topné tyče od tohoto Výrobce jsou určeny k montáži do radiátorů plněných olejem s viskozitou menší než nebo rovnou 4-5 mm2 /s při teplotě 40 ° C a průtokové teplotě nižší než -18 ° C, radiátorů plněných vodou a vodou s nemrznoucí směsí určenou k přímému kontaktu s topnými prvky, v souladu s návodem k použití přiloženým k výrobku, nebo pro radiátory k ústřednímu topení. Je nepřípustné, aby topné médium v radiátoru zamrzlo.
 

D. Topné tyče mají prohlášení o shodě a s ním spojené označení CE, jež potvrzují shodu s příslušnými normami a směrnicemi Evropské unie, jako jsou:
 

• směrnice pro nízké napětí (LVD) 2006/95/EC.

• směrnice EMC 2004/108 / EC týkající se elektromagnetické kompatibility.
 

E. Radiátory, topné tyče, vzpěry, sanitární držáky a madla musí být instalovány v souladu s předpoklady instalace a technickou dokmentací Výrobce, která je součástí montážního a provozního návodu dodávaného s tímto produktem.
 

F. Teplota a tlak topného média, které jsou přípustné pro určitý model radiátoru nebo topné tyče, nesmí být vyšší ,než je to uvedeno v technické specifikaci výrobku umístěné v technickém katalogu vedle výrobku a na produktových kartách.
 

G. Čištění radiátoru, držáků, vzpěr a sanitárních madel by mělo být provedeno měkkou utěrkou za sucha, nebo – navlhčenou – ve vodě s mýdlem nebo mycím prostředkem. Je zakázáno používat jiné chemické prostředky (zvlášť prostředky s leptavými účinky) a materiály s abrazivními vlastnostmi.
 

H. Povrch radiátorů, madel, držáků a vzpěr nesmí být pokryt jakýmkoliv nátěrem nebo lakem, než barvou a lakem Výrobce.
 

I. Věšení předmětů napuštěných aktivními látkami na výrobcích s chromovaným povlakem je zakázáno, protože to může způsobit změnu barvy nebo jiné poškození povlaku. K údržbě chromovaných radiátorů doporučujeme používat mastné látky (např. přípravek k údržbě chromovaných povrchů), který zajistí optimální a žádoucí ochranu před vnějšími faktory. Nelze čistit povrch chromovaného radiátoru prostředky, které obsahují chlor nebo používat k tomu materiály s abrazivními vlastnostmi.
 

J. Aby nedošlo k poškození tkaniny, dejte pozor na pro ně povolenou teplotu sušení. Zajištění správné teploty rovněž zabrání poškození povrchové úpravy ocelového radiátoru. Nezavěšujte tkaniny, které mají barvící vlastnosti (nové ručníky, směsi s chemickými vlákny), ale také tkaniny napuštěné chemickými látkami. Může to způsobit zbarvení povrchové úpravy radiátoru. Záruka Výrobce se nevztahuje na vady tohoto typu.
 

K. Montážní zóny radiátoru a sanitárních madel, držáků a vzpěr. Zóna „X" znamená zdroj vody (umyvadlo, sprcha, vana, záchod atd.). V případě instalace radiátorů v zóně „A“ viz obrazek níže, je pro dodržení podmínek záruky naprosto nezbytné objednat dodatečnou službu pokrytí výrobku podkladovým epoxidovým nátěrem podle aktuální nabídky Výrobce. Zóna "B" je úplně bezpečná zóna pro instalaci radiátorů se standardní povrchovou úpravou.
 

L. Abyste zabránili korozi závitů radiátorů doporučujeme při instalaci využít odborné montážní topenářské firmy.

 

2. Záruční podmínky.
 

A. Výrobce dává Obchodnímu partnerovi záruku na produkty, které nabízí a ten ji pak poskytuje koncovému zákazníkovi. Mimo případy, kdy zboží leželo u Obchodního partnera. Poté musí zboží prodat v akci a informovat zákazníka o kratší záruční době, která bude jen do max. záruky Výrobce od data výroby:
 

• 8 let na povrchovou úpravu ocelových radiátorů ve všech barvách podle vzorníku RAL a speciálních barvách,

• 8 let na těsnost ocelových a litinových radiátorů smontovaných v závodě Výrobce

• 3 roky na povrchovou úpravu chromovaných radiátorů

• 2 roky na povrchovou úpravu litinových radiátorů Elektrické topné tyče do radiátorů a elektrické komponenty do elektrických radiátorů:

• 2 roky Sanitární držáky, madla a vzpěry:

• 2 roky na povrchovou úpravu produktů ve všech barvách podle vzorníku RAL a nestandardních barvách,

• 2 roky na chromovanou povrchovou úpravu Příslušenství pro radiátory a topné tyče

• 2 roky
 

B. Záruční doba trvá přesně od okamžiku, kdy bylo koncovému zákazníkovi předáno zakoupené zboží, za předpokladu, že:
 

V případě topných tyčí:

• záruční doba je 2 roky od data nákupu, ale ne déle než 3 roky od data výroby
 

V případě ocelových radiátorů:

• záruční doba na povrchovou úpravu a těsnost je 8 let, ale ne déle než 9 let od data výroby
 

V případě chromovaných radiátorů:

• záruční doba na chromovanou povrchovou úpravu je 3 roky, ale ne déle než 4 roky od data výroby

V případě litinových radiátorů:

• záruční doba na povrchovou úpravu je 2 roky, ale ne déle než 3 roky od data výroby
 

Na těsnost souprav smontovaných výrobcem:

• záruční doba je 8 let, ale ne déle než 9 let od data výroby
 

V případě sanitárních madel, držáků a vzpěr:

• záruční doba je 2 roky, ale ne déle než 3 roky od data výroby
 

C. Reklamace nahlášená Spotřebitelem se z titulu poskytnuté záruky uplatňuje prostřednictvím ObchodníhoPartnera vyplněním reklamačního formuláře a dodáním výrobku, nebo fotodokumentace (pokud není možná demontáž), záručního listu a dokladu o koupi. Nebude-li kterýkoli z výše uvedených dokladů předložen, bude Výrobce oprávněn nahlášenou reklamaci nebo stížnost odmítnout.
 

D. Výrobce projednává reklamaci z titulu poskytnuté záruky ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího přijetí, nebo v době delší, stanovené individuálně, jestliže reklamace vyžaduje odborné posouzení výrobku. Reklamace je projednávána na základě dodaného výrobku nebo fotodokumentace.
 

E. Náklady na výměnu výrobku vyplývající z reklamace, jako jsou náklady na demontáž, dodávku výrobku Spotřebiteli, práce a opětovná montáž a uvedení do provozu, jsou účtovány Obchodnímu

Partnerovi (tj. podnikateli, který produkt přímo prodává Spotřebiteli). Případný podíl Výrobce na nákladech spojených s výměnou nebo vracením nákladů Obchodnímu Partnerovi je stanoven dle

individuální dohody mezi Výrobcem a Obchodním Partnerem. Náklady na výměnu výrobku za nový včetně jeho dodání Obchodnímu Partnerovi jsou účtovány Výrobci.
 

F. Reklamaci lze podat prostřednictvím:

• elektronické pošty

• internetového formuláře uvedeného na stránkách Výrobce www.termaheat.com,

• poštou
 

G. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku způsobené zaviněním Výrobce, zjištěné po dodání výrobku nebo v průběhu jeho použití.
 

Záruka se nevtahuje na:

• poškození při přepravě způsobené dopravcem nebo vzniklé během vykládky zboží (vztahuje se pouze na vztah mezi Obchodním Partnerem a Výrobcem). Podmínky pro přijetí stížnosti týkající se poškození při přepravě jsou uvedeny v bodě 4E,

• poškození během skladování (otopné těleso přijaté k uskladnění je považováno za výrobek, který nemá vady.

• skladování produktů v otevřených prostorách nebo místnostech s vysokou vlhkostí,

• zásobování radiátorů médiem, které se odchyluje od standardu přijatého pro daný typ výrobku (např. pára), použití topného média obsahujícího agresivní sloučeniny, které poškozují materiál, ze

kterého je vyrobeno topné těleso, tj. ocel, litina nebo hliník,

• zásobování radiátorů topným médiem s pracovním tlakem, který přesahuje normativní požadavky uvedené v návodu k použití nebo technické dokumentaci výrobku nebo způsobení zvýšení tlaku v radiátoru během používání namontované topné tyče při uzavřených obou ventilech, nebo když se nechá málo volného prostoru pro roztažnost média v elektrickém radiátoru,

• používání výrobků se standardními lakovanými povlaky,

• použití v místnostech s přítomností agresivních látek v atmosféře, jako jsou sloučeniny síry, amoniaku a chloru apod. s koncentracemi převyšujícími normální podmínky,

• montáž ocelových radiátorů v otevřených otopných systémech s přímým připojením na přívod vody a v systémech, ve kterých dochází častěji k vypouštěni topného média, než to určují nezbytné provozní požadavky,

• použití elektrických radiátorů s vystavením topného prvku vodním stříkancům (bez ohledu na stupeň ochrany výrobku),

• nesprávnou (v rozporu s návodem) montáž, demontáž nebo nesprávné použití

• použití topného prvku způsobem, který je v rozporu s jeho zamýšleným použitím,

• zásah do konstrukce zařízení H. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobená tzv. vyšší mocí, chápaná jako mimořádná, nepředvídatelná, nezaviněná událost (např. atmosférické události, poruchy elektrických zařízení, válka, přírodní katastrofy)
 

I. Doba trvání postupu při vyřizování reklamací, není důvodem k odmítnutí platby za dodané zboží.